ความรู้พระพุทธศาสนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

ศีล5 五戒律(ごかいりつ)

1.ห้ามฆ่าสัตว์ 生き物を殺さない (いきもの を ころさない)

2.ห้ามลักขโมย 盗まない (ぬすまない)

3.ห้ามประพฤติผิดในกาม(รักคู่ครองของตัวเองคนเดียว) 淫らな行為をしない (みだらな こうい を しない)

4.ห้ามพูดปด うそをつかない

5.ห้ามดื่มสุรา お酒を飲まない (おさけ を のまない)